قاسم زائری

قاسم زائری

قاسم زائری، متولد روستای میر حسنی شهرستان ملارد است. وی دانش آموخته دکتری جامعه شناسی از دانشگاه تهران و عضو هیات علمی و استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. کتاب چالش های برنامه ریزی فرهنگی در ایران و همچنین مقالات متعدد در نشریات معتبر داخلی و خارجی از جمله فعالیت های علمی پژوهشی ایشان است.

کتاب های قاسم زائری