امین شعبانی

امین شعبانی

امین شعبانی (متولد1376)دبیرانجمن علمی دانشجویان زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان و مسلط به زبان انگلیسی و دارای مدارکB1  وB2  در رشته‌های زبان آلمانی و فرانسه است.

کتاب های امین شعبانی

Vertige