حمیدرضا شریعتمداری

حمیدرضا شریعتمداری

حمیدرضا شریعت‌مداری متولد سال 1346، رئیس دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب می باشد. وی دارای دکتری (فلسفه و حکمت اسلامی) دانشگاه تهران و دانشیار دانشکده شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب است.

کتاب های حمیدرضا شریعتمداری