نسرین حسینی(مهوش)

نسرین حسینی(مهوش)

نسرین حسینی(مهوش):دوم مهرماه 1349 در شیراز متولد شده است و دو فرزند دارد.

صاحب شش اثر با نام :((درد پا به ماه ))((سیب سکوت))((قافیه ها فراری اند))((آنش برجان ثانیه ها))  رمان((واژه های خاک خورده))((اینجا آسمان سرخ است))ودو مجموعه  غزل می باشد.

کتاب های نسرین حسینی(مهوش)

اینجا آسمان سرخ است