لوئیزا باک

لوئیزا باک

لوئیزا باک منتقد هنری انگلیسی و خبرنگار هنر معاصر روزنامه هنر است.

کتاب های لوئیزا باک

واسطه گری هنر معاصر