مارا گریچ

مارا گریچ

دکتر مارا گریچ دستیار پژوهشی در موسسه روانشناسی و مرکز تربیت معلم دانشگاه فنی دارمشتات است. تحقیقات علمی او بر حوزه های مشاوره و حرفه ای سازی معلمان متمرکز است.

کتاب های مارا گریچ