کاتلین متز-یانگمن

کاتلین متز-یانگمن

کاتلین متز-یانگمن خانواده درمانگر، نویسنده، سخنران بین المللی و معلم یوگا است. او یک مطب خصوصی زوج درمانی، درمان اضطراب، افسردگی، غم و اندوه، بیماری مزمن و مسائل مربوط به زنان در کالیفرنیای جنوبی دارد.

کتاب های کاتلین متز-یانگمن