راس روزنبرگ

راس روزنبرگ

راس روزنبرگ صاحب انستیتوی بازیابی Self-Love است. او روان درمان، مربی، شاهد و نویسنده متخصص است. راس در سطح جهانی به دلیل تخصص در زمینه وابستگی به cod (اختلال نقص در عشق به خود)، خودشیفتگی آسیب شناختی، سوء استفاده از خودشیفتگی و درمان تروما شناخته شده است.

کتاب های راس روزنبرگ