سوزان اندرسون

سوزان اندرسون

سوزان اندرسون نویسنده آمریکایی کتاب The Journey from Abandonment to Healing است ، کتابی برای کمک به درد درهم آمیختگی روابط. اندرسون پس از اینکه شوهرش بعد از هجده سال و او را برای زن دیگری ترک کرد، ایده های خود را توسعه داد. اندرسون در برنامه نمایش اولیه (CBS) در 14 فوریه 2007 مصاحبه کزد. وی همچنین در رادیو عمومی ملی (NPR) بینش های داخلی "غلبه بر خود بیش از حد و رهاشدن بهبودی" در 23 ژوئن 2015 مصاحبه انجام داد.

کتاب های سوزان اندرسون

رهایی از غم جدایی