امید علی مسعودی

امید علی مسعودی

امید علی مسعودی، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی را دارد و پیش از این خبرنگار رسانه های مختلف، مدیر روابط عمومی شرکت رادیو شهاب، معاون مدیرکل روابط عمومی وزارت کار و اموراجتماعی، بنیانگذار، مدیراجرایی و سردبیر فصلنامه حضور موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بنیانگذار و سردبیر مجله آزادگان، سردبیر و مدیر مسئول کتاب سال ایران، صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه دوستان و دو ماهنامه فرهنگ و ارتباطات همچنین مدرس دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی، سوره، صدا وسیما، امام حسین (ع) و آزاد اسلامی همچنین عهده دار راهنمایی، مشاوره و یا داوری بیش از یکصد پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاههای مذکور، مولف حدود 20 جلد کتاب در زمینه علوم ارتباطات و روزنامه نگاری و چندین مقاله در کنفرانس بین المللی انجمن تحقیقات ارتباطی(IAMCR) و ... بوده است. گفتنی است دکتر امید علی مسعودی در حال حاضر، عضو هیات علمی دانشگاه سوره است.

کتاب های امید علی مسعودی

راهنمای لیدنویسی