سوزانا ماریوت

سوزانا ماریوت

سوزانا ماریوت نویسنده انگلیسی است.  او نویسنده 18 کتاب در مورد چگونگی حفظ شکل بدن و ذهن در هر مرحله از زندگی با استفاده از یوگا، درمان های اسپا و مدیتیشن است که به 17 زبان ترجمه شده است. 

کتاب های سوزانا ماریوت