پاتریسیا ای رویتر-لورنز

پاتریسیا ای رویتر-لورنز

پاتریشیا آن رویتر-لورنز یک روانشناس آمریکایی است که استاد روانشناسی و علوم اعصاب در دانشگاه میشیگان است. رویتر-لورنز رئیس دانشکده روانشناسی است و در مورد مکانیسم های شناختی توجه تحقیق می کند.

کتاب های پاتریسیا ای رویتر-لورنز