جاناتان لونین

جاناتان لونین

جاناتان آی لونین سیاره‌دان و فیزیکدان آمریکایی است. لونین در دانشگاه کرنل تدریس می کند، جایی که او استاد دیوید سی دانکن رئیس گروه نجوم است.

کتاب های جاناتان لونین

زمین منشاء حیات