عباس اسدی

عباس اسدی

دکتر عباس اسدی متولد سال 1350، عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و مولف می باشد.

کتاب های عباس اسدی