عباس اسدی

عباس اسدی

دکتر عباس اسدی متولد سال 1350، عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و مولف می باشد.

کتاب های عباس اسدی

روزنامه نگاری در جهان معاصر


تروریسم و رسانه


آینده روابط عمومی - جلد سوم


روابط عمومی تخصصی - جلد 2


حقوق مخاطبان مطبوعات