مارک کاشنر

مارک کاشنر

مارک کاشنر معمار آمریکایی، کارآفرین، نویسنده و همچنین بنیانگذار وبسایت آرکیتایزر می باشد.

کتاب های مارک کاشنر

آینده ی معماری در 100 ساختمان