حامد بهکام

حامد بهکام

حامد بهکام، دانش آموخته دکتری معماری، مترجم ایرانی متولد سال 1364 می باشد.

کتاب های حامد بهکام

آینده ی معماری در 100 ساختمان