تیفانی جونز

تیفانی جونز

تیفانی جونز دانشیار و عضو ARC DECRA در دانشگاه‌های استرالیا است. او در مورد مسائل مانند سیاست آموزشی، قلدری، خودکشی جوانان، آموزش جنسی، آموزش ارزش ها، سیاست های بهداشتی و اجتماعی و... مطلب منتشر می کند.

کتاب های تیفانی جونز