پائول بنت

پائول بنت

پل بنت استاد دانشکده روانشناسی دانشگاه سوانسی انگلستان است. او قبلا در دانشگاه های کاردیف و بریستول روانشناسی تدریس می کرد و به عنوان روانشناس بالینی برای NHS کار می کرد.

کتاب های پائول بنت