رالف تنچ

رالف تنچ

پروفسور رالف تنچ مدیر تحقیقات مدرسه بازرگانی لیدز و رئیس منتخب و رئیس هیئت مدیره انجمن تحقیقات و آموزش روابط عمومی اروپا (EUPRERA) است. EUPRERA انجمن آکادمیک پیشرو برای روابط عمومی و ارتباطات استراتژیک است.

کتاب های رالف تنچ