رابرت سیگال

رابرت سیگال

رابرت سیگال (متولد سال 1948) در گروه مطالعات دینی در دانشگاه لنکستر سخنرانی می کند. او نویسنده کتاب Poimandres as Myth، دین و علوم اجتماعی، توضیح و تفسیر دین و نظریه پردازی درباره اسطوره است.

کتاب های رابرت سیگال

راهنمای دین پژوهی


اسطوره