رابرتا دی آنجلیس

رابرتا دی آنجلیس

روبرتا دی آنجلیس یک پژوهشگر فوق دکترا در دانشگاه اکستر، انگلستان است. او دارای مدرک دکترا در مطالعات مدیریت و دانشیار آکادمی آموزش عالی است.

کتاب های رابرتا دی آنجلیس