علیرضا سالمی نجف آبادی

علیرضا سالمی نجف آبادی

علیرضا سالمی نجف آبادی مترجم و متولد 1363 است.

کتاب های علیرضا سالمی نجف آبادی

بازاریابی یورشی