امیرخسرو فخریان

امیرخسرو فخریان

امیرخسرو فخریان متولد ۱۳۵۲ دانشجوی سال آخر phd دکتری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است.

کتاب های امیرخسرو فخریان