فرزاد فخرکام

فرزاد فخرکام

فرزاد فخرکام (متولد 1365) مدرس و پژوهشگر دانشگاه، مشاور کسب و کار می باشد.

کتاب های فرزاد فخرکام

اقتصاد،به بیانی دیگر