رابرت گروارث

رابرت گروارث

روبرت گروارث استاد تاریخ اروپا با تاکید بر تاریخ آلمان است. او بورسیه هایی را در پرینستون، هاروارد، NIOD (آمستردام) و موسسه مطالعات پیشرفته در دانشگاه استرالیای غربی برگزار کرده است.

کتاب های رابرت گروارث

نبرد امپراتوری ها