هلن مارگتس

هلن مارگتس

هلن مارگتس، استاد جامعه و اینترنت، دانشمند علوم سیاسی و متخصص در دولت دیجیتال و سیاست است.

کتاب های هلن مارگتس

آشفتگی سیاسی