حسن فراهانی

حسن فراهانی

حسن فراهانی متولد سال 1354، دارای مدرک دکترای علوم ارتباطات، مولف است.

کتاب های حسن فراهانی