پیوتر کپ

پیوتر کپ

پروفسور پیوتر کپ استاد زبان‌شناسی و مدیر دپارتمان کاربردشناسی و مطالعات گفتمان دانشگاه وودژ لهستان است. کپ حوزه اصلی پژوهشی خود را بر روی کاربردشناسی، گفتمان‌شناسی انتقادی، زبان‌شناسی سیاسی و نظریه ژانر متمرکز کرده است. اهم آثار پژوهشی وی در چند سال اخیر درباره مطالعه انتقادی چگونگی برساخت تهدید و تولید هراس در گفتمان‌های سیاسی به منظور کسب مشروعیت بوده است. در این راستا، او در سال 2013 نظریه مجاورت را برای تحلیل گفتمان هراس و تهدید در فضاهای سیاسی و عمومی ارائه کرد. کپ کتاب‌ها و مقالات متعددی در خصوص مجاورت تهدید در فضاهای سیاسی به چاپ رسانده است که بیشتر آنها به عنوان منابع اصلی نظریه مجاورت تلقی می‌شوند. از جمله آثار مهم وی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
Perspectiv‌es in Politics and Discourse (2010)
Proximization: The Pragmatics of Symbolic Distance Crossing (2013)
Analyzing Genres in Political Communication (2013)
Contemporary Critical Discourse Studies (2014)

کتاب های پیوتر کپ

زبان هراس