علی بصارتی

علی بصارتی

علی بصارتی دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه اصفهان است. او مدرک کارشناسی ارشد زبانشناسی را از دانشگاه محقق اردبیلی و کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی را از دانشگاه ارومیه دریافت کرده است. زمینه پژوهشی وی گفتمان‌شناسی انتقادی و زبان‌شناسی سیاسی است. کاوش انتقادی برساخت تهدید در فضای گفتمان سیاسی، گونه‌شناسی سیاست‌های بازدارنده، پیشگیرانه و تدافعی در گفتمان سیاسی، و دوجانبگی فضاهای گفتمانی مجاورشونده در گفتمان‌های سیاسی متخاصم حوزه‌های اصلی پژوهشی وی را تشکیل می‌دهند. او در همین راستا کتاب «زبان هراس» را ترجمه کرده است.

کتاب های علی بصارتی

زبان هراس