بهار جوان مولایی

بهار جوان مولایی

بهار جوان مولایی متولد 1376 است.

کتاب های بهار جوان مولایی

تصمیم گیری در مدیریت ریسک