کتی اتکینسون

کتی اتکینسون

کتی اتکینسون، مدیر برنامه درسی دکترای برنامه روانشناسی تربیتی و کودک، و مدرس ارشد در دانشگاه منچستر، انگلستان است. او همچنین یک متخصص روانشناس آموزشی است، متخصص در رویکردهای درمانی برای دانش آموزانی که به منابع جایگزین برای مشکلات اجتماعی، عاطفی و روانی دسترسی دارند، و یکی از بنیانگذاران شبکه مصاحبه انگیزشی منچستر است. 

کتاب های کتی اتکینسون