ارنی لارسن

ارنی لارسن

ارنی لارسن دارای مدرک مشاوره، آموزش، و الهیات است و در زمینه بهبود روابط بین فردی به مشاوره و برگزاری کارگاه ها و سمینارهای ملی می پردازد. وی نویسنده نیز می باشد.

کتاب های ارنی لارسن

زندگی پس از اعتیاد