راجر هادسون

راجر هادسون

راجر هادسون، زاده 1945، لندن، نویسنده بیست کتاب است. هادسون شیفته زیبایی، عشق و افكار والای انسانیست و از نوشتن به مثابه ابزاری برای انتقال برداشت ها و اکتشافات شخصی اش استفاده می کند. در جستوجوی رومی روایتی ست از خواستنی های اصل سرشت آدمی و آنچه تقدیر بر او خوش می نگارد. داستانی که لایه های پنهان وجود را فرامی خواند و انسان جوینده و خواهنده را در میدانی از معرفت و باور سرمست و عاشق می سازد.

کتاب های راجر هادسون

در جست و جوی رومی