والتر تسیگلر

والتر تسیگلر

دکتر والتر تْسیگلِر (1960)، در رشته فلسفه، تاریخ و سیاست تحصیل کرد، سپس در رسانه‌هایِ مهمِ آلمان به کار پرداخت. این فعالیتِ او موجب شد تا در ساده کردنِ مطالبِ پیچیده برایِ مخاطبانِ عام استاد شود و چندین جایزه را نصیبِ خود کند. از او کتاب‌هایِ متعدد درزمینه فلسفه به زبانِ ساده منتشر شده است.

کتاب های والتر تسیگلر

کامو


کافکا


کانت