نیل کیشتینی

نیل کیشتینی

نیل کیشتینی نویسنده، اقتصاددان و مورخ است.او استاد تاریخ اقتصاد در دانشکده اقتصاد لندن است. او کتاب اقتصاد و اقتصاد در چند دقیقه را تالیف کرده است. نیل همچنین به عنوان مشاور دولت بریتانیا و کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا کار کرده است.

 

 

کتاب های نیل کیشتینی