مایکل امونز

مایکل امونز

مایکل امونز، دکترا، (1938-2016)، یک روانشناس مشهور بود. مشاور سازمان های آموزشی، دولتی و تجاری؛ مربی کارآموزان مشاوره ازدواج و خانواده در دانشگاه ایالتی پلی تکنیک کالیفرنیا؛ و نویسنده یا مؤلف

کتاب های مایکل امونز

رهایی از تله اطاعت