پیتر کیوی

پیتر کیوی

پیتر کیوی استاد بازنشسته موسیقی شناسی و فلسفه در دانشگاه راتگرز بود. او به طور خاص فلسفه موسیقی را مطالعه کرد

کتاب های پیتر کیوی

درآمد فلسفه ای برای موسیقی