اوبری منینگ

اوبری منینگ

اوبری ویلیام جورج منینگ،( 24 آوریل 1930 - 20 اکتبر 2018)[1] یک جانورشناس انگلیسی و گوینده بود.

کتاب های اوبری منینگ

مقدمه ای بر رفتارشناسی