عماد ابوالعلا

عماد ابوالعلا

عماد ابوالعلا دانشیار آموزشی و معاون آموزشی در مقطع کارشناسی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شمال شرق آمریکاست.

کتاب های عماد ابوالعلا