مایکل اوکشات

مایکل اوکشات

مایکل اوکشات فیلسوف و نظریه پرداز سیاسی انگلیسی که در مورد فلسفه تاریخ، فلسفه دین، زیبایی شناسی و فلسفه حقوق نوشته است. او به طور گسترده به عنوان یکی از مهم ترین متفکران محافظه کار قرن بیستم شناخته می شود، اگرچه گاهی اوقات او را یک متفکر لیبرال توصیف می کنند.اوکشات از نزول به افراط گرایی سیاسی که در دهه 1930 در اروپا رخ داد، ناامید شد، و سخنرانی های باقی مانده او از این دوره نشان دهنده بیزاری از ناسیونال سوسیالیسم و ​​مارکسیسم است.

کتاب های مایکل اوکشات

درباره رفتار بشری