شهریار خونساری

شهریار خونساری

دکتر شهریار خونساری متولد سال 1355، دانش آموخته دکتری پژوهش هنر، پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی، مولف و مدرس می باشد.

کتاب های شهریار خونساری

عکاسی پرتره


عکاسی تبلیغاتی


عکاسی خبری