جوزف لوین

جوزف لوین

جوزف‌ لوین پیانیست روسی و معلم پیانو بود. Lhévinne در سال 1924 کتاب کوتاهی نوشت که به عنوان یک کتاب کلاسیک در نظر گرفته می شود: اصول اساسی در نوازندگی پیانوفورته.

کتاب های جوزف لوین