آن ای بل

آن ای بل

آن ای بل  رئیس Beall Research, Inc. است و سمت‌هایی در گروه مشاوره بوستون و تحلیلگران ملی داشته است. او در انجام مطالعات استراتژیک در مقیاس بزرگ و پیچیده برای شرکت های Fortune 500 تخصص دارد. او مدرک کارشناسی ارشد، کارشناسی ارشد پژوهشی و دکتری خود را در روانشناسی اجتماعی از دانشگاه ییل دریافت کرد.

کتاب های آن ای بل

تحقیقات راهبردی بازار