فیلیس بی بوث

فیلیس بی بوث

غرفه فیلیس MA، LMFT، LCPC، RPT-S. مدیر بازنشسته بالینی موسسه Theraplay در اوانستون، ایلینوی است. فیلیس کار خود را با کودکان و والدین به عنوان معلم مهدکودک شروع کرد.

کتاب های فیلیس بی بوث

بازی درمانی با روش تراپلی