عباس آذرانداز

عباس آذرانداز

دکتر عباس آذرانداز متولد 1343 ، دارای مدرک دکتری فرهنگ و زبان های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگر، پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان و  رئیس گروه پژوهشی فرهنگ و زبان های باستانی پژوهشکده اسلام و ایران در دانشگاه شهید باهنر است.

 


کتاب های عباس آذرانداز