فلورین راسلر

فلورین راسلر

فلورین راسلر متولد 1980،  یک مربی دارای مجوز نقشه ذهنی مستقر در مونیخ است که با تونی بوزان آموزش دیده است. در شش سال گذشته او بیش از 300 سمینار نقشه برداری ذهنی برگزار کرده است. برخی از سازمان هایی که او با آنها کار کرده است عبارتند از Bosch، MTU، زیمنس و فولکس واگن و همچنین اتاق های تجاری و دانشگاه های مختلف.

کتاب های فلورین راسلر