جفری میسون

جفری میسون

جفری میسون بیش از بیست سال را صرف هدایت تیم‌ها و پروژه‌ها کرده و به سازمان‌ها در رسیدن به اهداف و کارکنان در تحقق اهدافشان کمک کرده است. تمرکز او این است که به مردم کمک کند تا بهترین زندگی حرفه ای و شخصی خود را درک کنند.

کتاب های جفری میسون

قصه ات را برایم بگو پدر