ونسا ون ادواردز

ونسا ون ادواردز

ونسا ون ادواردز یک محقق رفتاری در Science of People و نویسنده کتاب Captivate: The Science of Sucuccessing with People (2017) است. وی همچنین یک مربی زبان بدن متخصص در مهارت های افراد مبتنی بر علم است. وی مدیر علوم ساینس، یک آزمایشگاه تحقیقات رفتار انسانی در پورتلند، اورگان است و در آنجا درباره کاریزما، نفوذ و قدرت زبان بدن مطالعه می کند.

کتاب های ونسا ون ادواردز