انوش علی اصغری

انوش علی اصغری

انوش علی‌اصغری عکاس ایرانی متولد ۱۳۴۸ ‏است.

کتاب های انوش علی اصغری

انزلی نیمی آب، نیمی آسمان