شهرام امیر انتخابی

شهرام امیر انتخابی

شهرام امیر انتخابی دکترا جغرافیا و برنامه ریز روستایی از دانشگاه شهید بهشتی متولد  ‏‫۱۳۴۷ میباشد.

کتاب های شهرام امیر انتخابی

جغرافیای تاریخی گیلان